Make your own free website on Tripod.com

Tshiu-luân 秋鸞 (Lady Chatterley's Lover)

D.H. Lawrence (英文原著 - 1928)

張東瀛 (改編,節譯)

著作權證 TXu000618461 (1994)

(未成年者請勿點閱)

Tē-it-tsiuⁿ Kài-siāu 第一章 譯者序 (Chapter One: Preface)

Tē-jī-tsiuⁿ Tshâ-thài-lâi hu-lîn 第二章 查泰萊夫人 (Chapter Two: Lady Chatterley)

Tē-saⁿ-tsiuⁿ Tshoo-huē 第三章 邂逅 (Chapter Three: Encounter)

Tē-sì-tsiuⁿ Tshâ-tshù-á 第四章 小屋 (Chapter Four: Little hut)

Tē-gōo-tsiuⁿ Bê-tsîng 第五章 迷情 (Chapter Five: Fascination)

Tē-la̍k-tsiuⁿ Tshiong-tshuī-nâ-lāi 第六章 樅林深處 (Chapter Six: In the deep of firs)

Tē-tshit-tsiuⁿ Âng-Î 第七章 女祭司 (Chapter Six: Bacchante)

Tē-peh-tsiuⁿ Thàm-hái-tsiá 第八章 探海者 (Chapter Eight: Plunger)

Tē-tshit-tsiuⁿ Tē-káu tsiuⁿ Tsng-sià 第九章 村舍 (Chapter Nine: Cottage)

Tē-tsa̍p-tsiuⁿ Iok-hān Sim-má-sū 第十章 約翰森瑪士 (Chapter Ten: John Thomas)

Tē-tsa̍p-it-tsiuⁿ Tshiong-hōo 第十一章 衝雨 (Chapter Eleven: Rain rushing)

Tē-tsa̍p-jī-tsiuⁿ Kik-tsîng-tsi-iā 第十二章 激情之夜 (Chapter Twelve: Night of sensual passion)

Tē-tsa̍p-saⁿ-tsiuⁿ Sió-pia̍t 第十三章 小別 (Chapter Thirteen: The parting)

Tē-tsa̍p-sì-tsiuⁿ Tiông-hông 第十四章 重逢 (Chapter Fourteen: Reunion)

Tē-tsa̍p-gōo-tsiuⁿ Mê-nî tshun-thiⁿ 第十五章 明春 (Chapter Fifteen: Next Spring)[ 中文作品 | 回主畫面 | 已發表論文 ]


This website is sponsored by VIKON Corp.
Copyright July 1996. All rights reserved.

Last update : 2005-02-15
有什麼建議嗎 ? 來信請寄:   vikontony@gmail.com