Make your own free website on Tripod.com

Tshiu-luân * 秋鸞(漢羅)

秋鸞D.H. Lawrence (英文原著 - 1928)

張東瀛 (改編,節譯)

著作權證 TXu000618461 (1994)

(未成年者請勿點閱)Tē-it-tsiuⁿ Kài-siāu

D.H. Lawrence, (1885-1930 ) tī Ing-kok tshut-sì, In pa-pa sī tsi̍t-ê thuàⁿ-khòng-hu. Ma-ma sī bûn-ngá ê kok-hāu lāu-su. Tû-liáu si-kua, hì-kio̍k, lūn-bûn hām kî-thaⁿ té-phiⁿ tsok-phín í-guā, Lawrence mā ū siá tsa̍p-jī pún tsin tshut-miâ ê siáu-suat. I it-sing tsin-phah-piàⁿ, siūⁿ-beh tshuē-tshut jîn-sing ê kè-ta̍t, huán-tuì jîn-sìng ki-hâi-huà. I thó-ià kang-gia̍p-siā-huē kap ki-hâi-bûn-bîng; siāng-kài pó-sioh--ê sī tsiām-tsiām siau-sit ê kuè-khì hit-tsióng tsin tiām-tsīng, tsin tsū-jiân ê tsng-kha kíng-tì. "Tsâ-hu-lîn ê ài-lîn" sī Lawrence ê siáu-suat lāi-bīn, kòo-sū siōng kán-tan ê tsi̍t-pún, mā-sī ta̍k-ke kong-jīm siá siāng-hó ê tsi̍t-pún. I tī tsit-pún-tsheh sóo iōng ê tsing-sîn mā siōng-tsē; tsîng-āu lóng-tsóng siá saⁿ-tsióng bô-kâng ê pán-pún.

Ū tsin-tsuē tsa̍p-káu-sè-kí ê bûn-ha̍k-tsok-phín lóng ū sik-tsîng ê sîng-hūn, si-kua mā sī an ne. Ta̍k-ke lóng tsai-iáⁿ, tsin-tsē ū-miâ ê si-kua sī teh biô-siá lâm-lú tsi-kan ê ài-tsîng kap io̍k-liām. Put-jî-kò bûn-ha̍k ē-tàng tsīng-huà sóo-ū ê tsú-tê. " Tsâ-hu-lîn ê ài-lîn" tuì sìng-ài ê sim-lí kuè-thîng siá gah tsin siông-sè, tsin iù lōo. Lawrence iōng I ê sing-hua-biāu-pit hām bín-luē ê kuan-tshat, tshin-tshiūⁿ sio-kàn tsiah--nih su-bi̍t ê tāi-tsì, iā hōo-lâng kám-kak káⁿ nā tsin ko-sióng, tsin iu-ngá, hóng-hut sī tsiàⁿ-káng ê gē-su̍t, tsiōng hit-tsióng tshià-lāu-la̍uh ê suí, tián-hiān tī lán ê ba̍k-tsiu tsiân. Lawrence kî-si̍t sī tsi̍t-ê si-jîn, uē-ka. Khuàⁿ tsit-pún-tsheh tō tshin-tshiūⁿ teh him-sióng tsi̍t-siú si, tsi̍t-pak tôo an ne, hōo lâng tiāⁿ-tiāⁿ ē koh siūⁿ. Sui-jiân I ê bûn-ha̍k-ki-khiáu m̄-sī tsin tshut-tsiòng, put-jî-kò I tsin-gâu ìng-iōng sì-khoo-uî ê kíng-bu̍t hām ì-siōng, khá-biāu khik-uē jîn-bu̍t ê sim-kíng, pìng-tshiáⁿ iōng khik-kuan ê pit-tiāu, lâi tshìn-thok tsú-tê ê su-sióng, ín-huat tho̍k-tsiá ê kiōng-bîng, put-ti-put-kak lâi tsiap-siū I ê khuàⁿ-huat.

Lawrence siá tsit-pún-tsheh ê bo̍k-ti̍k,tō sī hi-bāng sè-kan ê lâm-tsú kap lú-tsú ē-tàng iōng sûn-tsîng kap tsìng-khak ê thāi-tōo khì khuàⁿ-thāi lâm-lú tsi-kan ê tāi-tsì, khì liáu-kái sìng-ài ê kuè-thîng, m̄-thang tsiong sio-kàn khuàⁿ-tsò sī kiàn-siàu iá-sī a-tsa ê tāi-tsì. Siau-phik-la̍p bat kóng kuè, sóo-ū ah-buē kiat-hun ê siàu-lú lóng ài tha̍k tsit-pún-tsheh,án-ne In tsiah ē-tàng liáu-kái tsin-tsiàⁿ ê jîn-sing kap hīng-hok ê guân-thâu sī tī toh-uī, khap-buē pua̍h-log8 tshò-gōo ê hun-in hām-tséⁿ. Tsīng-kàu-taⁿ bô-lâng tsiōng Lawrence án-ne, kā tsa-bóo-lâng ê sìng-io̍k tsún-tsuè thian-sing ê pún-lîng, lóng-tsóng ka pàng-tshut-lâi. I lī-iōng Connie hâm I ê ài-lîn án-ná huat-sing kuan-hē ê kuè-thîng, tsiōng tsa-bóo-lâng siuⁿ beh hâm tsa-poo-lâng tsò-hué ê io̍k-bōng, iōng tsiah--nih hōo lâng o-ló ê hong-sik piáu-hiān-tshut-lâi. I tuì tsa-bóo-lâng ê liáu-kái si̍t-tsāi pí In ka-kī sóo tsai-iáⁿ--ê koh-khah tshing-tshó. Tī I ê tsok-phín lāi-tué, lán káⁿ-ná ē-tàng khuàⁿ-tio̍h tsa-bóo-lâng kong-khai teh kóng: " guá sī sìng-kám ê tōng-bu̍t, guá ài hâm tsa-poo-ê lám-tsò-hué, hiáng-siū kok-tsióng sìng-ài ê khuài-lo̍k, guá ài hâm tsa-poo-lâng sio-kàn!" ( D.H. Lawrence and women, p. 8, by Carol Dix ) Lawrence tshòng-tsō Connie, tsiōng In siūⁿ-beh kóng koh m̄-káⁿ kóng ê uā kóng-tshut-lâi, so-í ū-kàu tsē tsa-bóo-lâng tsiōng I tsún-tsò it-lia̍p-it ê ti-kí. Tō-sī-án-ne tsi̍t-kuá ké-sian-ké-tak ê ha̍k-tsiá, mā tsiong Lawrence mē gah tshàu-thâu lah.

Tī tsit-pún-tsheh, lán khuàⁿ tio̍h tsi̍t-ê hū-jîn-lâng, án-ná tsiong tō-tik kui-huān ka tī I hun-in ê kê lâi phah-khiu, khuàⁿ I án-ná khik-ho̍k sè-sio̍k-lâng tuì I ê khún-pak kap tuì sio-kàn hit-tsióng kiàn-siàu ê kám-kak. Tsiong-kî-buá ē-tàng hiáng-siū tsin-tsiàⁿ ê hīng-hok hâm I só-ài ê lâng tàu-tīng. Sī siáⁿ-mi̍h hōo I kam-guān hòng-khì gím-i-gio̍k-si̍t, miâ-siaⁿ kap tshù-thé, tsò tsi̍t-ê pîng-siông-lâng ê khan-tshiú? Lawrence pit-hā ê kak-sik, Connie ē-sái kóng sī siāng-kài ū ti̍k-sik ê tsa-bóo-lâng. Guán tsin kah-ì tsit-khuáⁿ ê lú-tsú, iû-kî sī tsit-khuáⁿ ê Eng-kok lú-tsú, hōo lâng tsin-him-siān.

I si̍t-tsāi sī tsi̍t-ê tshong-bîng koh kó-ài ê tsa-bóo-lâng, tuì sè-sū kap jîn-tsîng koh bat gah hiah-tshim; tsò-tāi-tsì hiah-nih uân-buán. Lí siūⁿ, siáng m̄-ài hâm I tī àm-sî-á tsuè-hué tha̍k-tsheh, tâm-lūn bûn ha̍k-lîn-sing. Thiaⁿ I tuâⁿ-khîm, huat-piáu giân-lūn? Lo̍h-hōo ê sî-tsum̄, siáng m̄-ài kap I tâng-tsuê-kiâⁿ, khuàⁿ I tī hōo-tiong thiàu-bú, him-sióng I ê lōng-bān hong-tshái kap lîng-liông ê sin-tsâi? Siáng m̄-ài tiàm piah-lôo thâu-tsîng hâm I sio-lám, iá-sī thun-tshiú kā bong-ling, kiōng-tōo hân-iā-tshun-siau?

Sè-kan ū kuí-ê tsiah-lìn khòng-ta̍t ê lú-tsú? Tiong-kok-bûn-ha̍k lāi-té tāi-khài iā kan-na "Phû-sing-lio̍k-kì" ê Tân-ûn ē-tàng lâi pí- pīng miā-niā. Khó-sioh--ê sī Sím-sam-pe̍h ê bûn-pit pí-kàu khah pó-siú, I ê sî-tāi iā lî lán ū khah-hn̄g. In ang-á-bóo ê khuài-lo̍k khó-lîng ū līng-guā tsi̍t-tsióng tshù-bī ê sóo-tsāi, m̄-kú hit-tsióng tsing-sîn-tshiūⁿ ê ài-tsîng-sing-ua̍h, kap Lawrence ê tsîng-io̍k ū tsiaⁿ-tuā ê tsha-pe̍t.

Guá tiāⁿ-tiāⁿ teh siūⁿ, Connie hām Tân-ûn ê sî-tāi kap khuân-kíng tsha tsiah-tse, m̄-kú In ê sìng-tsîng koh tsin sio-kâng. Nā-tsún nng-ê-lâng sio-uāⁿ, m̄-tsai ū sím-mí kiat-kio̍k? Lawrence pit-hā ê Connie, kiù-kìng sī sím-mí-khuán ê lâng leh?


第一章 介紹

D.H. Lawrence, (1885-1930 ) ti7 英國出世, In pa-pa 是一個炭礦夫. In ma-ma 是文雅 e5 小學老師. 除了詩歌,戲劇,論文和其他短篇作品以外, Lawrence ma7-u7 寫十二本真出名 e5 小說. I 一生真發拼, siunn7-beh 找出人生 e5 價值,反對人性機械化. 他討厭工業社會 kap 機械文明; siang7-kai 寶惜 e5 si7 漸漸消失 e5 過去 hit-tsiong2 真恬靜,真自然 e5 庄腳景緻. "查夫人 e5 情人" si7 Lawrence e5 小說內面,故事 siong7 簡單的一本, ma7-si7 大家公認上好的一本. 伊 ti7 這本書所用的精神 ma7 siong7-tse7; 前後 long2-tsong2 寫三種 bo5-kang5 的版本.

有很多十九世紀的文學作品 long2 有色情 e5 成份, liang7 詩歌 ma7 si7 an ne. tai7-ke long2 知影,真多有名的詩歌 si7 teh 描寫男女之間 e5 愛情 kap 慾念. 不過文學 e7-tang3 淨化所有的主題. " LadI ChatterleI's Lover "對性愛的心理過程寫 gah 真詳細,真幼路. 透過勞倫斯的生花妙筆和敏銳觀察親像 sio-kan3 這麼私密 e5 事誌,也hoo7-lang5 感覺敢若真高尚,真優雅,彷彿變成真正的藝術,把那種赤裸裸的 sui2, 展現 ti7 Li2 e5 目珠前. Lawrence 其實是一個詩人,畫家. 看這本書 to7 親像 teh 欣賞一首詩,一幅畫 an ne, hoo7 Li2 定定 leh siunn7. 雖然I e5 文學技巧 m7-si7 真出眾,不過 I tsin gau5 用四周圍 e5 景物和意象,巧妙刻劃人物 e5 心境,並且用客觀的筆調,來襯托主題思想,引發讀者共鳴, ti7不知不覺中接受 I e5 看法.

Lawrence 寫這本書的真正意義, to7 是希望世間的男子 kap 女子 e7-tang3 用,純情 kap 正確 e5 態度去看待男女之間 e5 事誌,去了解性愛的過程, m7 thang 將 sio-kan3 看做是見笑, 亦是骯髒 e5 事誌. 蕭伯納 bat 講過; 所有ia2-be7 結婚 e5 少女 long2 應該讀這本書, an ne In taiah e7-tang3 瞭解真正 e5 人生 kap 幸福的源頭,khah-be7 puah8-log8 錯誤的婚姻陷阱. tsing7-kau3-tann 沒人像Lawrence an2-ne, ka7 tsa-boo2-lang5 e5 性慾當做是天生的本能, 赤裸裸 ka 放出來. 透過 Connie ham5 I e5 愛人 e5 關係,將 tsa-boo2-lang5 siunn beh ham5 tsa-poo-lang5 做夥 e5 強烈情感,用 tsiah--nih hoo7 lang5 o-lo2 的方式表現出來. I 對 tsa-boo2-lang5 的描述實在比 In ka-ki7 所 tsai-iann2--e5 koh-khah tsin-tshiat. Ti7 I e5 作品內底, lan2 kann2-na2 e7-tang3 看著 tsa-boo2-lang5 公開 teh kong2: " Gua2 si7 性感 e5 動物, gua2 ai3 ham5 tsa-poo--e5 lam2-tso3-hue2,享受各種性愛 e5 快樂, Gua2 ai3 ham5 tsa-poo-lang5 sio-kan3!" ( D.H. Lawrence and Women , p. 8, By Carol Dix ) Lawrence 創造 Connie , kong2-tshut In siunn7-beh kong2 koh m7-kann2 kong2 e5 ua7, so-i2 u7-kau3 tse7 tsa-boo2-lang5 將 I tsun2-tso3 唯一 e5 知己, ah tsit8-kua2 ke2-sian-ke2-tak e5 學者,tsiah e7 將 Lawrence me7 gah 臭頭.

Ti7 這本書裡, Lan2 看 tioh8 一個婦人lang5, an2-na2 將道德規範加 ti7 I 婚姻 e5 枷 lai5 phah-khiu, khuannh I an2-na2 克服世俗人 tui3 I e5 khun2-pak kap tui3 sio-kan3 hit-tsiong2 kan-siau3 e5 kam2-kak, tsiong-ki5-bua2 e7-tang3 享受真正 e5 幸福 ham5 I so2-ai3 e5 lang5 tau3-ting7. Si7 什麼 hoo7 I 甘願放棄錦衣玉食,名聲 kap tshu3-the2, tso3 tsit8-e5 平常人 e5 牽手? Lawrence 筆下 e5 角色 linh, Connie e7-sai2 kong2 si7 siang5-kai3 u7 風格 e5 女人. guan2 tsin kah-i3 這款 e5 女子,尤其是這款 e5 英國女子, hoo7 lang5 真歡喜. I 實在是一個聰明 koh可愛的 tsa-boo2-lang5, 對世事kap人情 koh bat gah hiah--linh tshim, tso3-tai7-tsi3 hiah-nih 圓滿. Li2 siunn7, siang2 m7-ai3 ham5 I ti7 暗時仔做夥讀冊,談論文學人生, 聽 I 彈琴,發表言論? siang2 m7-ai3 kap I ti7 hoo7-lin3 散步,看 I 跳舞, 欣賞 I e5 浪漫風采 kap 玲瓏 e5 身材? siang2 m7-ai3 ham5 I tiam3 壁爐 thau5-tsing5 hang-hue2 sio-lam2, ia2-si7 thun-tshiu2 ka7 bong-ling, 共度寒夜春宵?

世間有 kui2-e5 tsiah-lin3 khong3-tat8 e5 女子? 中國文學史 lai7-te2 大概也 kan-na 浮生六記 e5 陳芸可 pi2-phing7-- tsit7. Kho2-sioh--e5 si7 沈三白 e5 文筆比較 khah 保守, I e5 時代 ia7 li5 lan2 u7 khah-hng7. In ang-boo2 tsi-kan e5 快樂可能 u7 另外一種趣味 e5 所在, m7-ku2 那種精神上 e5 愛情生活, kap Lawrence e5 情慾 u7 真大 e5 差別 Gua2 tiann7-tiann7 teh siunn7, Connie 和陳芸 e5 時代 kap 環境 tsha tsiah-tse In e5 性情 koh 真 sio-kang5. 如果 nng-e5-lang5 sio-uann7, m7-tsai u7 甚麼結局? Lawrence 筆下e5 Connie ,究竟 si7 sim2-mi2-khuan2 e5 lang5 leh?


第一章 譯者序

大衛 赫伯特 勞倫斯 ( D.H. Lawrence, 1885-1930 ) 生於英國,父親是個煤礦工人, 母親則是文雅的小學教師。除了詩歌,戲劇,論文和其他短篇作品以外,勞倫斯寫了十二本有 名的小說。他的一生,致力於探尋生命的價值,反對人性機械化。他厭惡工業社會,機械文明, 最珍惜的,則是日漸消失的舊式生活那種寧靜可愛的田園風光。 "Lady Chatterley's Lover" 是勞倫斯小說中情節最簡單的一本,也是讀者公認最好的一本。他在這本書上所費的心力也 最多,前後一共寫了三種不同的版本。

幾乎所有十九世紀的文學作品都帶有色情成份,即使詩歌也不例外。許多有名的詩歌源 自於情慾乃是周知的事實,然而文學可以淨化所有的主題。 " Lady Chatterley's Lover "對 於性愛的心理過程有極為細膩的描寫。透過勞倫斯的生花妙筆和敏銳觀察,即使像性交這麼 見不得人的事,也洋溢著詩情畫意,彷彿成了真正的藝術,把那種一絲不掛的美,展現在你的眼 前。勞倫斯其實是個詩人,畫家。看這本書就像欣賞一首詩,一幅畫一般,讓你回味再三。雖然 他拙於文學技巧,卻善於運用周遭景物和意象,巧妙刻劃人物的心境,並以客觀的敘述,來襯托 主題思想,引發讀者共鳴,在不知不覺中接納他的看法。

勞倫斯寫這本書的真正意義,便是要世間的男子,女子能夠充分地,純正無瑕地去思想性 的事情,去了解性愛的過程,而給予適當的尊敬。蕭伯納曾經說過,所有待嫁的少女都應該閱 讀這本書,這樣她們才能領悟真正的人生與幸福的泉源,不致掉落錯誤的婚姻陷阱。從來沒有 人像勞倫斯這樣,把女人的性慾歸諸於原始的本能,赤裸裸地加以宣洩。透過 Connie 和她愛 人間的情慾關係,將女子對於性愛和肉慾的強烈情感,以如此令人讚嘆的方式呈現出來。他對 女子的描述簡直比她們所知還要真切。在他的作品中,我們似乎看到女子公開地說: " 我是 性感的動物,我喜歡作愛和享受各種性愛的樂趣,我喜歡和男人相幹!" ( D.H. Lawrence and Women , p. 8. By Carol Dix ) 勞倫斯創造了 Connie ,說出她們想說卻又不敢說的,無怪 乎成千上萬的女子,要把他當成唯一的知己,而多少道學先生也要群起而攻之了。

在這本書裡,我們看到一個小婦人,如何掙脫道德規範加之於她的婚姻枷鎖,如何克服世 俗的羈絆和對性愛的羞恥,終能得享真正的幸福,和她所愛的男子共效于飛之樂。是什麼使她 寧願拋棄錦衣玉食,令名華第,甘心作個平凡人的妻子? 勞倫斯筆下的角色當中, Connie 可 說是最具風格的女人。我們只覺得世界上有這樣的女子,尤其是這樣的英國女子,毋寧是一件 令人欣喜的事,她實在是個慧黠可愛的女人,對於世事和人情又識得那樣地深,那樣練達。你 想誰不願意和她秉燭夜讀,暢談文學人生,聆聽她的精闢見解與絕妙琴韻? 誰不願和她裸裎衝 雨,看她跳躍奔騰,欣賞她的浪漫風采和玲瓏胴體? 誰不願和她爐前烤火,相偎相擁,或是戲探 伊懷,共度寒夜春宵?

這樣曠達的女子世間能有幾個? 中國文學史上大概也只有浮生六記中的陳芸可資比擬 ,可惜的是三白語多含蓄,時空亦遙。他的閨房之樂顯然另有一番情趣,而那種昇華過的性愛 終究不能與勞倫斯同日而語。我常想, Connie 和陳芸是這樣地不同,卻又這樣地相似,如果 她倆易地而處,不知又是何如? 勞倫斯筆下的 Connie ,究竟是怎樣的人呢?[
Tē-it-tsiuⁿ Kài-siāu | 回主畫面 | Tshiu-luân 秋鸞 | Tē-jī-tsiuⁿ Tshâ-thài-lâi hu-lîn | 台語作品 ]


This website is sponsored by VIKON Corp.
Copyright July 1996. All rights reserved.

Last update : 2014-02-27
有什麼建議嗎 ? 來信請寄:   vikontony@gmail.com