Make your own free website on Tripod.com

Phì-jû Tsia̍h-tsiú(教育部台羅版)

譬喻食酒

台灣府城教會報(1886)

2008-10-05 張東瀛改譯

電腦合成台語語音(Version 2.610R)
Tsit-phiⁿ bûn-tsiuⁿ pún-tué sī Pe̍h-Uē-Jī, guân-bûn khan tī Tâi-uân Hú-siâⁿ Kàu-huē-Pò, 1895-Nî, Tsap-Gueh, Tē 127 Hō, 95 ia̍h. Huan-tsò Tâi-Uân-Lô-Má-Jī ê sî-tsūn, uī tio̍h beh hōo gú-im khah tsiap-kīn hiān-tāi Tâi-Gú,ū tsò tām-po̍h-á siu-kái.
Phì-jû Tsia̍h-tsiú

Lán ê sí-tsóo A-tong thâu-tsi̍t-pái khì tsai phô-tô-tshiū, hit-sî Môo-kuí tsiū kīn-uá tshiū-thâu lâi thâi tsi̍t tsiah khóng-tshiok, suà--lo̍h-lâi tsiong I ê hueh khì ak phô-tô ê tshiū-kin. āu-lâi phô-tô-tshiū seⁿ-ki huat-hio̍h, Môo-kuí koh kīn-uá tshiū-thâu, koh thâi tsi̍t-tsiah kâu, tsiong kâu-hueh ak- lo̍h-khì. Thîng bô luā-kú hit tsâng phô-tô-tshiū ū kiat kué-tsí kui-lia̍p-kui-lia̍p, Môo-kuí tsiū koh lâi, ia̍h koh thâi tsi̍t tsiah sai, iū-koh tsiong sai-hueh ak-lo̍h-khì. Kàu-bué hiah-ê kué-tsí tsha-put-to tsiâu-si̍k, Môo-kuí tsiū koh lâi, tsit-pái thâi tsi̍t tsiah ti, iû- guân tsiong ti-hueh khì ak phô-tô-tshiū.

Guân-tsá ê kāu-tsiú sī tuì phô-tô ê kué-tsí kik--tshut-lâi, sóo-í tsia̍h-tsiú--ê sī ná-teh lim hit sì-tsióng khîm-siù ê pún-sìng. Án-ni tú-á tsia̍h-tsiú liáu ê lâng, I ê bīn tō âng-âng, ū tuā khì-khài ê bôo-iūⁿ, lóng tsin iông-iông tik-ì, káⁿ-ná khóng-tshiok án-ne. Tán-hāu bô luā-kú kàu lio̍h-á-tsuì, tsiū tiô-kha tah-tshiú, thiàu-kuè-lâi thiàu-kuè-khì, ná kâu ê khuán-sit. Aū-lâi i koh khah tsuì, tsin ióng-bíng beh tsio lâng lâi kap i su-iâⁿ. Tsit-tsām tō ná sai kāng-khuán. Kàu-bué-tshiú tuā tsuì, siān-siān lóng bô la̍t, kan-ta ài khì kō thôo-muâi teh khùn. Tse sī ti ê môo-iūⁿ.


﹝譯者註﹞
這篇文章本來是白話字,原文刊於台灣府城教會報,1895年十月, 第一二七號, 95 頁。
翻成台語羅馬拼音時,有稍微修改,使語音比較接近現代台語。

譬喻食酒

我們的始祖亞當,頭一次去種葡萄樹。那時魔鬼就在樹頭附近殺一隻孔雀,然後將血澆入葡萄樹根。 後來葡萄樹生枝長葉,魔鬼又在樹頭殺一隻猴子,將猴血澆下去。過不了多久,那株葡萄樹開始結果纍纍, 魔鬼再來,殺了一頭獅子,又將獅血澆下去。最後那些果實差不多成熟時,魔鬼又來,這次殺一條豬,還是將豬血澆葡萄樹。

從前烈酒是從葡萄的果實榨出來,所以喝酒的人就像喝那四種禽獸的本性。因此,剛喝酒的人,臉色泛紅,有英雄氣概,揚揚得意,好像孔雀一般。沒多久,到微醺之時,手舞足蹈,跳來跳去,像猴子那樣。 後來更醉,勇猛十足,到處找人挑釁,這時就像獅子。到最後大醉,全身無力,躺在地上呼呼大睡,這是豬的模樣。[
正進行計畫 | 回主畫面 | 已發表論文 | 台語作品 | 台語語音筆記本 ]


This website is sponsored by VIKON Corp.
Copyright July 1996. All rights reserved.

Last update : 2008-08-20
有什麼建議嗎 ? 來信請寄:   vikontony@gmail.com