Make your own free website on Tripod.com

Tsiaⁿ--Gue̍h ê Si-Kue * 一月のスイカ

A Watermelon in January * 正月的西瓜田村志津枝 (英、日文)原著

張東瀛 (台、中文)翻譯

電腦合成台語語音(Version 3080R)Tsiaⁿ--gue̍h ê si-kue

Ta̍k-ji̍t lóng li̍p-khì tsàu-kha kuí-nā-páiⁿ. Guá m̄-sī hit-tsióng ài tī tsàu-kha bong kui-poo ê lâng, sī huat-kak tio̍h tsiú-tī tsàu-kha ê sî-kan tsiah-tsuē liáu-āu suah tshuah-tsi̍t-tiô. Siá-kó siá gah thiám, á-sī tshin-tshiūⁿ siūⁿ tio̍h siáⁿ-huè koh siūⁿ-bē-tshut--lâi ê sî, káⁿ-ná lóng-ē tī bô-ì-tiong tiàm tshù-lāi kiâⁿ-lâi-kiâⁿ-khì, tsū án-ne, kha tō hāⁿ li̍p-khì tsàu-kha.

Tsim-tsiok siūⁿ--khí-lâi, tû-pâng iā ē-sái kóng sī tshù-lāi tsū-jiân ê tiûⁿ-sóo. Hia ū-tsuí, ū-hué. The̍h-tshài kah hî ê sî, hóng-hut a̍h ē-tàng phīⁿ tio̍h tsháu-tē tshân-hn̂g hâm hái-piⁿ ê khì-bī. Nā tī tsàu-kha teh siau-iâu ê sî, hut-jiân-kan mā-ē siūⁿ tio̍h tsi̍t-kuá liāu-sióng-bē-kàu ê tāi-tsì.

Tsit-kuí-ji̍t-á, ka-pi iōng liáu--ah, guá tō phàu-tê lâi lim. hiâⁿ-kún-tsuí, thǹg tê-kóo-au-á, tsim-tsiok tê-hio̍h beh khǹg juā-tsē ê sî-tsūn, iā m̄ tsai-iáⁿ ná-ē hut-jiân siūⁿ tio̍h guán guā-má. In-uī in-tshù lī guán tsia ū--tsi̍t-tē-ah, ē-tàng kìⁿ-bīn tsò-hué ê sî-kan ē-sái kóng sī tsiok-tsió.

He ing-kai sī guá kok-hāu-á saⁿ nî ê sú-ká. Guá hâm guán a-tsí khì tuà-tī Khòo-bè ê guā-má in-tau. Guá sī hit-tsióng tsiok-nah-nng iû-koh ē hîn-tshia ê lâng, tō-sī án-ne lūn-tsin-kóng guá tuì lī-khui pē-bó tshut-guā lú-hîng mā bô-juā huaⁿ-hí.

Guán tuā-tsí ta̍k-li̍t to hâm piáu-tsí in khì ke-á, khì hái-piⁿ tshit-thô. Jua̍h--lâng ê-tàu tshù-lāi tiām-tsiuh-tsiuh, ta̍k-ji̍t lóng tshun guá hâm guán guā-má nn̄g-ê-lâng. Tān-sī guá khuàⁿ tio̍h guán guā-má tō phī-phī-tshuah.

Guā-má in-tau tī tsiàn-tsing ê sî-tsūn hōo khong-si̍p lòng-phái--khì, Tuā-hàn hāu-seⁿ iā tsiàn-sí, suah bô tńg--lâi. Hit-tsām ê tshù iáu-sī lîm-sî tah ê kang-liâu. Sui-jiân sī án-ne, guán guā-kong siōng ì-ài ê hue-tsháu, tshiū-ba̍k tī po̍k-kik liáu-āu suah tshin-tshiūⁿ kî-tsik án-ne ua̍h--lo̍h-lâi. Sóo-í guā-má ê tshù tī guá khuàⁿ--khí-lâi káⁿ-ná sī tshiū-nâ lāi-té iōng môo-huat piàn--tshut-lâi ê sè-king tshù-á.

Guā-má tiāⁿ-tiāⁿ kiâⁿ kuè tshiū-nâ khì āu-piah-tiâⁿ, I tī hia tsìng tsi̍t-kuá tshài, tshī tsiok-tsuē ke. Guá bih tī sió-ji̍p-mn̂g āu-piah thau-thau-á khuàⁿ guán guā-má tuî tshiū-á-kha tshut-hiān, I tshiú--nih the̍h tsi̍t-kha nâ-á, lāi-té ū té-gah ná-suaⁿ ê pe̍h-ke-nn̄g, tsin-tsiàⁿ ū-iáⁿ ē hōo-lâng lia̍h-tsún sī tsi̍t-ē ē-hiáu piàn-môo-huat ê a-pô. Thâu-khak-tíng tì tsi̍t-tíng tuā tsháu-bō-á, pe̍h-thâu-moo koh giàng-giàng, khàm-teh bīn-nih, hōo guá lú-siūⁿ lú-kiaⁿ, lú-su-liām guán lāu-pē-lāu-bú.

Guán guā-má tāi-khài niā-tsún guá nah-nng koh pì-sù ê khuán. Tiāⁿ-tiāⁿ kiò guá the̍h ke-nn̄g hōo tshù-piⁿ-thâu-bué, ū-tang-sî-á mā-ē khǹg tsi̍t-kuá hn̂g--nih tsìng ê kiô-á, sè-tiâu tshì-kue-á, á-sī hue-tsháu.

Ū-tsi̍t-ji̍t, guā-má tshuā guá khì bé-mi̍h-kiāⁿ. Kiâⁿ-kàu ke-á-piⁿ ê saⁿ-kak-thang, guā-má tō thîng-kha, the̍h-tsîⁿ hōo--guá, kiò guá khì tshài-keh-á hia bé si-kue. Guá khiā tī tiàm-thâu-tsîng, khuàⁿ tio̍h lāi-té tsiok-tsuē-lâng, suah m̄-káⁿ li̍p-khì. Tú-teh tùn-teⁿ ê sî-tsūn, guā-má kā guá giú-uá i ê hōo-suàⁿ ē-kha, án-ne kā guá kóng:

" Lí tshut-sì ê sî-tsūn, A-má ū khì tàu-saⁿ-kāng neh! Lí pîng-an seⁿ--lo̍h-lâi liáu-āu, guán teh tsia̍h ê si-kue, ū-kàu hó-tsia̍h. "

Kám-sī in-uī tsit-kù-uē ê kóo-lē, hōo guá ū ióng-khì kiâⁿ li̍p-khì bé tio̍h si-kue. Guá í-king bē kì--tit. Tān-sī guā-má tsit-kù-uē khak-si̍t hōo guá kám-kak tsin huaⁿ-hí. In-uī tong-sî guā-má tsē-tsûn koh tsē-hué-tshia lâi khuàⁿ--guá, tī-teh ū ji̍t-kong tsiò--ji̍p-lâi ê pâng-king--nih, tsi̍t-bīn thiaⁿ tio̍h guá teh tuā-siaⁿ khàu, tsi̍t-bīn teh tsia̍h si-kue, kan-na siūⁿ tio̍h án-ne, guá kui-sing-khu tō kám-kak tsiok-un-luán.

Beh tńg-khì tshù--nih ê hué-tshia-lāi, kā a-tsí kóng tsi̍t-kiāⁿ tāi-tsì ê sî, a-tsí bô-tiuⁿ-tî suah kā guá kóng
"He sī teh kóng guá tshut-sì ê tāi-tsì, sī a-má kì-m̄-tio̍h lah!"
Guá kiaⁿ-tsi̍t-ē suah bē-kóng-uē, a-tsí suà--lo̍h-khì koh tuì guá kóng
"Koh-tsài kóng, lí tshut-sì ê sî-tsūn sī it--gue̍h; tsún kóng tī Tâi-lâm, ā-bô si-kue thang-tsia̍h!"

Tshut-sì tī Tâi-lâm, kòo-hiong ê tāi-tsì, guá tsi̍t-tiám-á lóng siūⁿ bē khí--lâi. Sóo-í bô-huat-tōo, guá kan-nā ē-tàng tiām-tiām. Tshuì ha̍p--khí-lâi ê sî, guá mā tsiong tsiah-ê-uē khǹg-tàm sim-kuaⁿ-lāi. Sīm-tsì tsiong-kî-bué, guá mā m̄-bat kā guán pē-bó kóng tsit-hāng tāi-tsì.

Guán guā-má tsū hit-tsām í-āu, in-uī khîⁿ-ke ê tuā-sim-pū kuè-sin, suah ài ka-kī tshiâⁿ-iúⁿ nn̄g-ê-sun tuā-hàn. Piáu-tsí in nā-teh kóng tio̍h guā-má lóng-ē the̍h-khí guā-má tsiok giâm ê tāi-tsì.

Tâi-lâm tsiaⁿ--gue̍h kám ū si-kue thang tsia̍h? Kàu tsit-má, guá mā m̄-tsai tàu-té sī-ū iá-sī bô. M̄-kú tī guá ê sim-lāi, tsit-má iáu-koh ē-tàng tsin tshing-tshó khuàⁿ tio̍h guán guā-má bî-bî-á tshiò, huaⁿ-hí teh tsia̍h si-kue ê bīn-iông.


一月のスイカ

一日のうち何回となく台所に立つ。台所仕事が好きなわけではないくせに、気がつくと台所にいることが多い。どうやら原稿を書きあぐねたとき、あるいは何かを思い出そうとして思い出せないとき、無意識のうちに家の中をうろうろしたあげく台所に足を踏み入れるらしい。

思えば台所は、家の中の自然とも言えなくはない。水があり、火がある。野菜や魚を手に取れば、はるかな田園や海辺の息吹が身辺にただよう気がすることもある。だから知らぬまに、眠っている感覚を刺激されるのではないだろうか。台所で無心になったとき、思わぬ事柄がふいに脳裡をよぎることがある。

つい最近のことだ。コーヒーをきらしたので緑茶をいれることにした。湯を沸かし、急須や茶碗をあたため、茶葉の量を加減しているうちに、なぜかふと母方の祖母のことを思い出した。遠く離れて暮らしたせいで、会った回数も一緒に過ごした時間も数えるほどだというのに。

あれは確か小学校三年の夏休みのことだ。姉と一緒に神戸に住む祖母の家に行った。私は引っ込み思案のうえに乗り物酔いするたちだったから、本当は親元を離れての旅などちっとも嬉しくはなかった。

姉は来る日も来る日も、従姉たちと海へ街へと出かけていく。日盛りの午後のひっそりとした家の中で、私はたいてい祖母と二人きりだった。けれども実をいうと私は内心、祖母を薄気味悪く思っていた。

祖母の家は戦争中に空襲で焼け、しかも長男が戦死して帰らぬ人となったため、そのころもまだ急造のバラックのままだった。ところが祖父が好きだった数々の庭木や生垣だけは、見事に焼け残ったのだという。だから祖母の家は私の目に、まるで森の奥の魔法使いの小屋のようにうつった。

森を抜けた裏庭で、祖母は野菜を作り、たくさんの鶏を飼っていた。白い卵を山盛りにした籠を下げて木陰から現れる祖母を、私は障子の陰から盗み見て、本当に魔法使いのおばあさんみたいだなどと考えた。つば広の麦蕎帽子や乱れた白髪が、よけいに私の想像をかきたてる。私は父母が恋しくてたまらなかった。

祖母はたぶん、意気地なしの私を不甲斐なく思ったのだろう。近所の家に卵を届けるお使いをさせるようになった。ときには畑のナスやキュウリや草花も添えられた。

ある日祖母は、私を買い物につれだした。商店街の角で立ち止ると私にお金を渡し、あの八百屋でスイカを買っておいでと言った。店先のにぎわいぶりに私が尻込みしていると、祖母は日傘のなかに私を抱き寄せてこう言った。

「あんたが生まれるとき、おばあちゃんはお手伝いに行ったのよ。あんたが無事に生まれてから食べたスイカの、おいしかったこと」

その言葉に励まされて無事にスイカが買えたのかどうか、何もおぼえていない。ただ祖母のこの話が私を無性に喜ばせたのは確かだ。おばあちゃんは、船に乗って、汽車に乗って、私のところへ来てくれたのだ。元気な赤ちゃんの泣き声を聞きながら、明るい日の射し込む部屋でスイカを食べたのだ。想像しただけで心も体も暖まるような気がした。

帰りの汽車の中でこのはなしをすると、姉はぴしゃりと決めつけた。
「それは、わたしが生まれたときのことよ。おばあちゃんは勘違いしているのよ」
驚いて口ごもる私に、姉はさらに言いつのった。
「だって、あんたが生まれたのは一月でしょ。いくら台南でも、スイカがあるはずがないじゃない」

生まれ故郷の台南のことは何ひとつおぼえていない。だからわたしは仕方なく口をつぐんだ。つぐむと同時に私は、この話を心の奥底にしまい込み、蓋をしてしまった。それきり父母にもこの話はしないままだった。

祖母はその後、支えあって生きてきた長男の妻にも先立たれ、二人の孫を自分の手で成人させた。従姉たちは祖母を偲ぶときには必ず、祖母の厳格さを話題にする。

台南で一月にスイカが食べられるか。いまだにちゃんと確かめたことはない。けれど私の心には、輝くような笑みを浮かべてスイカを食べる祖母の図が、いまもそのままよみがえる。


A Watermelon in January

I stand in my kitchen many times a day. Although I am not a person who likes to work in a kitchen, from time to time I find myself staying there. It is highly probable that when I am tired with writing, or when I try to remember something important, I walk around unconsciously here and there in my house, and at last step into the kitchen.

It seems to me that a kitchen is nature in a house. There we have fire and water. When I grab a vegetable or a fish, I feel a breath of the countryside or the seashore far away. When I feel free in my kitchen, something comes to my mind unexpectedly.

Recently, I had run out of coffee beans, so I tried to make a cup of green tea for myself. I boiled water, warmed a teapot and cup, then spooned up carefully apropriate amount of tea leaves. Then I don't know why I suddenly remembered my grandmother on my mother's side. Nevertheless we lived far from each other, I met her few times, and spent little time together.

I dare say it was during summer vacation when I was in third grade in primary school. I and my elder sister went to see my grandmother who lived in Kobe. I was shy and retired, besides I tended to get car sick. So honestly I was not happy about leaving home and traveling.

My sister went out with our cousins day by day to a town or to the sea. So in the afternoon, heat of the day, I usually stayed at home with my grandmother. In my heart I was scared of my grandmother.

Her house was burnt by air raid during the war, and besides her eldest son was killed in battle, never came back. So it was still just a quickly-built barrack. However the hedges and the trees which my grandfather cherished remained unburned, they said. Therefore my grandmother's house seemed to me a witch's hut in a deep forest.

Grandma went through the forest to the backyard, planted vegetables and kept a lot of hens. She appeared from the forest with a big basket full of white eggs. I peeped her from a slide door and thought she really looked like a witch. Her big straw hat and white hair fallen over her face roused my fear. I missed my parents very much.

Grandma perhaps felt sorry for my cowardness, let me go to neighborhood to deliver eggs, sometimes with eggplants or cucumbers or flowers from her garden together.

One day she took me to shop. At the corner of a shopping street, she stopped and gave me money. She said to me to buy a watermelon from a grocery. The shop was so crowded that I dared not enter, she pressed me under her parasol and said.

"When you were born, I went to you to help. After you came out safely, we ate a watermelon. It was such a delicious one!"

I don't remember if her words encouraged me to buy a watermelon or not. I just remember that her words made me very happy. At that time grandma rode in a ship, then in a train, came all the way to see me. In a room full of bright sunshine, she ate a watermelon hearing a cheerful baby's cry. Just by imagining it, I felt so pleased from the bottom of my heart.

On my way home in a train I talked to my sister about that. She made a rash judgement.
"That's when I was born. Grandma made a mistake."
I was too surprised to speak back. She continued.
"Because you were born in January. Even in Tainan there was no watermelon in January"

As I don't remember anything about my birthplace Tainan, I decided to shut my mouth. And at the same time I buried grandma's words in the deepest place in my heart, and covered them. I never talked this story even to my parents.

After that my grandmother lost her son's wife with whom she had helped each other. Grandma raised two grandchildren by herself. Whenever they recall grandma, they talk about her strictness.

Is it possible to eat a watermelon in January in Tainan? I haven't made sure yet. However the image of grandma eating a watermelon with a big smile still comes up in my mind.


正月的西瓜

每天總要進出廚房好幾次。雖然我不是愛呆在廚房的人,只是常常驚覺到花在廚房的時間還真不少。寫稿累了,或是想破頭的時候,不知不覺中總會在家裡來回踱步,然後一腳跨進廚房。

細想之下,廚房也可說是家中自然的場所。有水、有火。取出蔬菜或魚,彷彿可以聞到遠方鄉村和海邊的氣息。在廚房裡感到自在時,意想不到的事,竟油然而生。

最近咖啡沒了,只好沖一杯綠茶來喝。煮開水,燙茶壺和杯子,揣度要放多少茶葉的時候,突然想起外婆。因為彼此距離遙遠,見面的機會或相聚的時間並不多。

應該是國小三年級的暑假,我和姐姐到神戶的外婆家。我是那種很害羞又會暈車的人,因此,對我而言,離家遠行並不是一件快樂的事。

姐姐每天都和堂姐們上街或到海邊玩耍。大熱天下午,通常只有我和外婆在屋子裡,只是我心裡非常怕她。

戰爭時,外婆的家遭到空襲,燒毀殆盡。長男也戰死沙場,一去不回。因此,那間房子還是簡陋的工寮。雖然如此,外公最喜愛的花草樹木卻在戰火中倖存。所以,外婆的家在我眼中宛如森林深處的魔法小屋。

外婆穿越樹林走到後面的院子。她在那裡種一些蔬菜,養許多雞。我躲在拉門背後偷偷看她從樹蔭下出現,手裡提著裝滿白色雞蛋的籃子。她頭戴大草帽,滿頭白髮參差不齊,散落在臉上,像極了會施魔法的巫婆。我越看越怕,不禁想念起爸爸媽媽。

外婆大概認為我太懦弱吧!老是叫我拿雞蛋給附近的鄰居,有時也會放一些園裡種的茄子、小黃瓜,或是花草什麼的。

有一天,外婆帶我去買東西。走到商店街三角窗就停下腳步,拿錢給我,要我去蔬果店買西瓜。店裡人很多,我猶豫著不敢進去,外婆把我拉到她的陽傘下,對我說:

「你出生的時候,奶奶有去幫忙哦!你平安地生下來以後,我們吃的西瓜,好好吃哦!」

我不記得是否因為她的話讓我鼓起勇氣買到西瓜。但是外婆這些話確實讓我感到高興。因為當時的外婆要乘船、坐火車才能來看我。在充滿陽光的房間裡,一邊吃西瓜,一邊聽我大聲哭喊。一想到這樣的情景,渾身上下都覺得溫暖起來。

在回家的火車上,和姐姐說這件事時,姐姐毫不猶豫地告訴我:
「那是我出生時的事情,奶奶弄錯了!」
我聽了嚇一跳,當場說不出話來,姐姐接著說:
「何況你是一月份出生,就算在台南,也不會有西瓜呀!」

對於出生地台南故鄉的事,我一無所知,所以只能沉默以對。同時也把外婆說的話放在心裡最深處,埋藏起來。即使到後來,我對父母也隻字未提。

在那之後,因擔負家計的長媳先她而去,外婆只好獨自扶養兩個孫兒。堂姐們談到外婆時,總會提到外婆的嚴厲。

台南,一月份的時候,可以吃到西瓜嗎?直到現在,我也說不準。但是外婆面帶微笑,享用西瓜的畫面,在我內心依然清晰可見。[
正進行計畫 | 回主畫面 | 已發表論文 | 台語語音筆記本 | 台語作品 ]


This website is sponsored by VIKON Corp.
Copyright July 1996. All rights reserved.

Last update : 2010-07-20
有什麼建議嗎 ? 來信請寄:   vikontony@gmail.com