Make your own free website on Tripod.com

Guán-tau ê Lāu-ke-bó *

我家的老母雞 * Our Old Hens

張佑竹

2015-06-12

電腦合成台語語音(Version 3.400R)Guán-tau ê Lāu-ke-bó

Guán-tau ū nn̄g-tsiah lāu-ke-bó. Tsit-nn̄g-tsiah lāu-ke-bó í-king tshī gōo-la̍k tang. Pún-lâi, guán-tau ū tsin-tsē ke, tān-sī tāi-pōo-hūn ê ke lóng hōo lâng thâi--khì-ah, sóo-í tsí tshun nn̄g-tsiah.

Tsit-nn̄g-tsiah lāu-ke-bó seⁿ-tsò puî-nńg-á puî-nńg, jî-tshiáⁿ koh ē seⁿ-nn̄g. M̄-koh pa-pa kóng ke-sái ē tsè-tsō lah-sap, tsin-gâu seⁿ báng-á, guán ē hōo báng-á kā, iá-sī kā ke-á thâi-thâi--è. Guá hâm ma-ma kín-tiuⁿ gah beh-sí, tsí-hó kóng tsi̍t-kuá hū tsik-jīm ê uē, Khún-kiû pa-pa, tsiah-bō kā ke-á thâi--khì.

Guán-tau ê ke-bó, khah-tsá tsia̍h tshī-liāu, tsit-má kái-tsia̍h phun khah-tsē. Guá bat kiàn-gī kóng kái-tsia̍h í-tsîng ê tshī-liāu, in-uī phun tsiok-tshàu, koh ē seⁿ káu-hiā. Jî-tshiáⁿ tsiok lah-sap, sóo-í kái tsia̍h tshī-liāu. Tsiah-ê kiàn-gī tong-jiân hōo-lâng kū-tsua̍t--à.

Ke-á beh tsia̍h phun ê sî-tsūn, tiāⁿ-tiāⁿ hōo sì-gōo-tsiah iau-kuí-niau-á tshiúⁿ-khì-tsia̍h. Tsū-án-ne guá tō ài khì kuáⁿ-niau. Guá nā kuáⁿ-niau, ke-á tō tsia̍h-tio̍h khah an-sim. Niau uī tio̍h sio-tsiⁿ mi̍h-kiāⁿ tsiah lâi sio-phah, sīm-tsí sī ka-kī ê niau-á-kiáⁿ lóng beń put-liáu.

Ū-tsi̍t-páiⁿ guá beh tò bah-iû-phoh hōo ke-á tsia̍h ê sî, ke-á iū-koh kap niau phah--khí-lâi. Ke-á tsit-pái tō bô-kheh-khì, I iōng tsiam-tshuì tok niau ê thâu. Niau iā bē hōo ke-á hó-tsia̍h-khùn, kiat-kó tong-jiân sī ke-á iâⁿ.

Tsâ-hng, guá tng-teh tsia̍h-pn̄g ē sî-tsūn, hut-jiân thiaⁿ tio̍h ke-á tī teh thî. Guá má-siōng tshiong--tshut-khì, huat-hiān tsi̍t-tsiah n̂g-sik ê tuā-tsiah káu-á. Guá tō kā káu-á kuáⁿ-tsáu, liáu-āu the̍h tsi̍t-tè tsio̍h-thâu khian káu-á, ka-tsài bô kā tio̍h ke. Tsin-tsiàⁿ sī thiⁿ-kong ū pó-pì.


Our Old Hens
我家的老母雞 (1990)

我家有兩隻老母雞,這兩隻老母雞已經養了大約五、六年了。 本來,我家有很多雞,但是大部分的雞被殺了,所以只剩兩隻。

這兩隻老母雞長得肥肥的,而且還會生蛋。可是,爸爸說雞糞會製造垃圾,容易滋生蚊子,我們會被咬子咬,還是把雞殺了吧! 我和媽媽緊張的要命,只好說一些負責任,懇求爸爸,才沒把雞殺掉。

我家的母雞,以前吃飼料,現在大多吃餿,我曾經提議說,改吃以前的飼料,因為餿很臭,又生螞蟻,而且很髒,所以改吃飼料,這些話當然被拒絕了。

雞吃餿時,常常被四、五隻貪吃貓吃掉,於是我就去趕貓。一趕貓,雞吃得安心,但是貓就為了爭食物而打架,連自己的小貓都不能倖免。

有一次我要倒油肉渣給雞吃時,雞又跟貓打起架來了,雞這次可發威了,牠用尖嘴啄貓的頭,貓也不甘示弱,結果當然是雞贏了。

昨天,我正在吃飯時,忽然聽到雞在叫,我立刻衝出去,發現一隻大黃狗,我就把牠趕走,然後丟一塊石頭。幸好老天保佑,沒讓狗咬到雞。[
正進行計畫 | 回主畫面 | 已發表論文 | 台語語音筆記本 | 台語作品 ]


This website is sponsored by VIKON Corp.
Copyright July 1996. All rights reserved.

Last update : 2018-06-12
有什麼建議嗎 ? 來信請寄:   vikontony@gmail.com