Make your own free website on Tripod.com

台語作品 (Works in Taiwanese)[ 程式作品 | 回主畫面 | 已發表論文 | 中文作品 | 台語語音筆記本 ]

This website is sponsored by VIKON Corp.
Copyright July 1996. All rights reserved.

Last update : 2015-06-12
有什麼建議嗎 ? 來信請寄:   vikontony@gmail.com


日本作家田村志津枝曾經提到和穿著洋裝的女兒聊天,「感覺就像和自己在說話一般」。 就是這麼細緻的文學技巧,讓我想到要把她的小故事譯成台語,並記錄讀後感。 因為正在測試台語羅馬字的語音輸出功能,所以直接用台羅拼音來書寫。 雖然輸入時用數字標調比較方便,編輯網頁時還是把數字轉成 Unicode 的聲調符。

近年來我逐漸可以用台語思考,打字,還能從電腦聽見自己的聲音,判斷有沒有打錯字。應該也是這種獨特的經驗,才會對這個故事有所回應吧。 一直努力想用自己母語寫作的夢想,終於開始了。 某些短文有台、日、中、英四種版本,台文要選取 UTF-8 編碼才能閱讀。

Uán-pì-sù ê kòo-sū 露背裝的故事(The story of a sundress)
Tân-phok-sū ê Guān-Bōng 陳博士的願望
Ji̍t-pún ê Kuài-sū 日本的怪事
Phì-jû Tsia̍h-tsiú 譬喻食酒
Ma-ma ê Ji̍t-Pún-ka-to 媽媽的日本剪刀(My mother’s Japanese scissors)
Tsiaⁿ--Gue̍h ê Si-Kue 正月的西瓜(A Watermelon in January)
Tshiu-luân 秋鸞 (Lady Chatterley's Lover)
Guán-tau ê Lāu-ke-bó 我家的老母雞(Our Old Hens)