Make your own free website on Tripod.com

Ji̍t-pún ê Kuài-sū(教育部台羅版)

日本的怪事

台灣府城教會報(1886)

2008-09-05 張東瀛改譯

電腦合成台語語音(Version 2.610R)
Tsit-phiⁿ bûn-tsiuⁿ pún-tué sī Pe̍h-Uē-Jī, guân-bûn khan tī Tâi-uân Hú-siâⁿ Kàu-huē-Pò, 1886-Nî, Tsiaⁿ-Gueh, Tē Tshit tiuⁿ, 46 ia̍h. Huan-tsò Tâi-Uân-Lô-Má-Jī ê sî-tsūn, uī tio̍h beh hōo gú-im khah tsiap-kīn hiān-tāi Tâi-Gú,ū tsò tām-po̍h-á siu-kái.
Ji̍t-pún ê Kuài-sū

Tsha-put-to tsa̍p-nî-tsîng, tī Ji̍t-pún ê tsng-siā ū tsi̍t-ê lâng khì hioh tī tsi̍t-king kheh-tiàm, tī-hia tsia̍h hó-mi̍h, iā tuà hó-sóo-tsāi, tshiàⁿ-lâng lâi tshue-siau, tshiùⁿ-khik, lim-tsiú, khuài-lo̍k tsi̍t-tiûⁿ. Kàu beh khùn ê sî, huan-hù tiàm-tsú, kah I bîn-á-tsài 11 tiám tsîng tio̍h kiò I tsing-sîn. Hit ê tiàm-tsú tsiū tsiàu I ê uē, kàu hit-sî ji̍p-khì beh kiò I, khuàⁿ-kìⁿ bîn-tshn̂g-tsîng suan-tshut tsi̍t-ki hôo-lî-bué, hut-jiân kiaⁿ kàu bē-kòo--tit, suî-sî tsáu--tshut-lâi, phah-sǹg hit-ê lâng-kheh tik-khak sī iau-kuài.

Ka-kī teh siūⁿ, m̄-kú lâng-kheh ū huan-hù--I, nā bô kiò--I, koh kiaⁿ hōo i kuè-siàu khiàn-tsik. Koo-put-tsiong koh-tsài ji̍p-khì, tō khuàⁿ hit-ê lâng kheh tsē tī bîn-tshn̂g, teh tsia̍h hun. Hit-ê lâng-kheh khuàⁿ tio̍h tiàm-tsú sim-sîn tah-hiahⁿ, tsiū mn̄g i, Lí ū ji̍p-lâi tsia khuàⁿ-kìⁿ sáⁿ-huè? Tāi-sing, tiàm-tsú m̄-káⁿ kóng, kan-ta the-sî kóng, Bô--ah, Bô--ah! Hit-ê lâng-kheh koh kóng, Lí tik-khak ū khuàⁿ tio̍h sím-mi̍h--leh; lí tio̍h bîng-bîng kā guá kóng. Hit-ê tiàm-tsú jiân-āu tsiah kā i kóng láu-si̍t. Guá ū khuàⁿ tio̍h tsi̍t-ki hôo-lî-bué. Hit-ê lâng-kheh tsiah ìn i kóng, Hm̄-hm̂, lí taⁿ í-king ū khuàⁿ--kìⁿ, guá put-hông si̍t-tsāi kā lí kóng. Guá tsiū-sī lāu hôo-lî, pîng-siông-sî tiàm tī suaⁿ--ni̍h; tsit-tsuā lâi-tsia sī beh pān tāi-tsì. Lí sóo-khuàⁿ sóo-thiaⁿ tsit-hō sū, lí tuàn-tuàn m̄-thang kā lâng kóng. Lí nā kó-jiân án-ni, sū-āu lí put-lūn ū juā-tsē-tsîⁿ hē tī biō--ni̍h, guá beh hōo lí ke tsi̍t-puē. Kóng-liáu tsiū tsò i khí-sin, lóng bô puàⁿ-îⁿ sóo-huì hōo i; hit ê tiàm-tsú iā m̄-káⁿ kā I the̍h.

Thìng-hāu kàu bîn-á-tsài tsiū tsin-tsiàⁿ the̍h 50-tsîⁿ hē tī biō--ni̍h tshì-khuàⁿ. kàu āu--ji̍t lâi khuàⁿ, kó-jiân ū pìⁿ tsi̍t-pah. Hē kàu kuì-nā ji̍t, iû-guân sī án-ni, hit-ê tiàm-tsú put-tsí tshim-sìn--lah. Sim-kuaⁿ ná tham, kàu lōo-bué tsiū khioh kàu 100-khoo; koh khì hē hia. Kàu bîn-á-tsài khì khuàⁿ, m̄-nā bô ke, hām i ka-kī-ê iā suà bô--khì. iáu-koh m̄ sí-sim, tsiū koh khì hē tsi̍t-pái, keh-ji̍t khì-khuàⁿ, iû-guân sī bô--khì; hit-ê lâng tsiâ-si̍t m̄-sī hôo-lî, put-kò sī tsai-iáⁿ in ū hit-ê khiàn-sńg, sóo-í tshuē tsit-ê phāng lâi tsuán-tsia̍h--I.


﹝譯者註﹞
這篇文章本來是白話字,原文刊於台灣府城教會報,1886年元月, 第七張, 46 頁。
翻成台語羅馬拼音時,有稍微修改,使語音比較接近現代台語。

日本的怪事

差不多十年前,在日本鄉村有個旅人住進客棧,享受美食,住華麗房間,召人吹簫唱曲,飲酒作樂。臨睡前吩咐店主,明日十一時叫他起床。翌日店主正要進入房間,赫然發現床前露出一支狐狸尾巴,驚嚇之餘,奪門而出,心想那客人必是妖怪。

雖然自己猜測,不過客人既已吩咐,若不叫他起床,又怕結帳時受到譴責。不得已,只好再進去,卻看到客人坐在床前抽煙。 乍見店主驚魂未定,就問「你進來時是否看到什麼?」

起初店主不敢明言,推說沒有!沒有!客人又言,你必定看到什麼,但說無妨。店主只好老實回答「我有看到一支狐狸尾巴。」 於是客人就說「既然你已看見,我就把實情相告。吾本老狐狸,平日居於深山,這趟來此,有事待辦。你今日所見所聽,萬萬不可告訴他人。果真如此,日後不論你放多少錢在廟裡,我會加倍給你。」說完,也不給店主分文費用,起身就走。

店主也不敢多說什麼。 隔天真的就拿五十錢到廟裡試看看。再過一天去看,果然變成一百。放了幾次,屢試不爽。自此店主深信不疑,起了貪念。終於拿出一百大洋放到廟裡。第二天去看,錢卻沒了。還不死心,又去放一次,隔日再看,錢還是不見。

那個客人並不是狐狸,只不過知道鄉人有化身狐貍這種迷信,所以設局來訛詐店主。[
正進行計畫 | 回主畫面 | 已發表論文 | 台語作品 | 台語語音筆記本 ]


This website is sponsored by VIKON Corp.
Copyright July 1996. All rights reserved.

Last update : 2008-08-20
有什麼建議嗎 ? 來信請寄:   vikontony@gmail.com